Algemene huurvoorwaarden en betalingscondities

 

 


Algemeen en begripsbepalingen.


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een tijdelijke huurovereenkomst

tussen eigenaar en huurder van genoemde vakantiehuisjes.

Onder huursom wordt verstaan de huurprijs van de woning voor de te huren

periode, inclusief linnen- en beddengoed, maar exclusief eindschoonmaak van 35€,

toeristenbelasting en de borgsom van euro € 100,=.

 

Totstandkoming huurovereenkomst.


De eigenaar informeert de huurder over het huurobject, prijzen en voorwaarden
die voor de totstandkoming van de huurovereenkomst van belang zijn.
Het reserveren gebeurt d.m.v. het invullen en toezenden van het contactformulier.
De huurovereenkomst komt tot stand nadat de eigenaar een boeking per e-mail

heeft bevestigd.


Betalingscondities.


Binnen 14 dagen na verzending van de bevestiging door de eigenaar, dient 50%
van de huursom door de huurder te zijn voldaan. De restant huursom en de borgsom

dienen uiterlijk 6 weken vóór vertrek geheel te zijn voldaan.

Bij reservering minder dan 6 weken vóór vertrek, dient de volledige huursom en de

borgsom door de huurder binnen 5 werkdagen na verzending van de bevestiging te

worden voldaan.

 

Toch komt het voor dat mensen die onderweg op vakantie zijn spontaan Resort Teleki vinden. 

Neem contact met ons op en wij vinden wel een oplossing.

 

 

Bijkomende kosten.


Toeristenbelasting € 0,75 per persoon per dag (vanaf 16 jaar), eindschoonmaak € 35,00


Borgsom.


De borgsom wordt uiterlijk 15 dagen na afloop van het verblijf teruggestort aan de

huurder op de tegenrekening of contant afgerekend.


Verplichtingen van de eigenaar.


De eigenaar draagt er zorg voor dat het verhuurobject in goed verzorgde staat

aan de huurder beschikbaar wordt gesteld en dat nutsvoorzieningen zijn aangesloten.

De bedden zijn opgemaakt bij aankomst en dat het linnengoed klaar ligt.


Verplichtingen van de huurder.


Alleen in overleg is het meenemen van kleine huisdieren toegestaan. Honden mogen in overleg binnen het Resort loslopen.

In de woning is overnachting door het maximaal aantal aangegeven personen,

die vermeld staan op het aanmeldingsformulier, toegestaan. Echter kan het voorkomen dat u in overleg met meer personen komt. Per extra persoon wordt er € 15,= per nacht doorberekend.

Voor kinderen tot 4 jaar wordt er niets berekend. 

 

Oplevering van de woning.


Bij aankomst controleert de huurder zelf of woning en inventaris compleet en

onbeschadigd is. Als er iets beschadigd is of ontbreekt, dient de huurder dit binnen

24 uur na aankomst te melden aan de eigenaar. Deze zal zijn uiterste best doen

het te repareren of te vervangen.

 

Kosten in verband met schade, defecten of vermissingen door toedoen van de

huurder zullen indien mogelijk op de borgsom worden ingehouden, tenzij de huurder aannemelijk kan maken dat de schade aan hem, zijn gezinsleden of gasten niet kan worden toegerekend.


Wijzigingen en annuleringen door de huurder.

 

Bij annulering van de huurovereenkomst door de huurder, worden de

volgende annuleringskosten in rekening gebracht. Bij annulering van meer dan 6 weken

vóór aanvang van het geboekte verblijf is een bedrag van 25% van de totale huursom

verschuldigd.

bij annulering vanaf 5 weken vóór aanvang van het geboekte verblijf vind geen restitutie plaats.

Bij latere betrekking of voortijdige beëindiging van het verblijf blijft de volledige

huursom verschuldigd.


Opzegging of wijziging door de eigenaar.


De eigenaar kan de huurovereenkomst opzeggen in de volgende gevallen:

In geval van overmacht zoals onder andere oorlog, staking, natuurramp,

buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaar wegens

gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan

omstandigheden, die van zodanige aard zijn, dat verhuur van de woning onmogelijk

wordt zoals onder andere diefstal van inventaris, vernielingen aan de woning.

Alle door de huurder betaalde bedragen voor de huur van de woning zullen

binnen 2 weken teruggestort worden. De eigenaar is niet aansprakelijk voor

eventuele schade die huurder lijdt als gevolg van de beëindiging van de overeenkomst.


Aansprakelijkheid.


De eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf

in de gehuurde vakantiewoning.

Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in de woning,

tijdelijk uitval of storingen in en om de vakantiewoning van water –en /of

energiehuishouding, wegwerkzaamheden en/of bouwwerkzaamheden rondom de

vakantiewoning.

Het niet of ten dele uitvoeren van de huurovereenkomst ingeval van overmacht.

Hieronder wordt mede verstaan het geval dat, door de eigenaar ingeschakelde

dienstverlener(s) en/of beheerder, waar van de eigenaar afhankelijk is, nalatig blijven.

De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van het

huurobject, inbegrepen inventaris, of ongevallen in en rond de woning.


Klachten.


Ondanks de inspanningen van de eigenaar kunt u van mening zijn dat u een

gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot de tijdelijk gehuurde

vakantiewoning. Om uw mogelijke aanspraken op (gedeeltelijke) restitutie te

behouden dient u ons te allen tijde in de gelegenheid te stellen om een passende

oplossing voor de klacht te vinden. Een vroegtijdig vertrek of het zelfstandig

betrekken van een ander vakantiehuis dan door ons aangeboden, bevrijdt ons

van iedere verplichting tot restitutie.

Indien geconstateerde gebreken of een klacht niet ter plaatse met de beheerder kan

worden opgelost, dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de eigenaar.

Deze zal zich inspannen om, voor zover dit binnen de mogelijkheden ligt, de klacht zo

snel mogelijk en naar tevredenheid van de huurder op te lossen. Mocht de klacht niet

bevredigend kunnen worden opgelost, dan dient deze schriftelijk en gemotiveerd te

worden ingediend bij de eigenaar.

 

U kunt ook bellen.

0036 30 9759705